Khối ngành Ngoại ngữ

Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021

Quy định về điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành đào tạo

Bạn đang đọc: Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3568 / QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm năm trước của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hà Nội về việc phát hành Quy chế Tổ chức và hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng thành viên và đơn vị chức năng thường trực Đại học Quốc gia TP. Hà Nội ;
Căn cứ Quyết định số 2755 / QĐ-ĐHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc phát hành Quy định về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Trường Đại học Ngoại ngữ ;
Căn cứ Thông tư số 09/2020 / TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non năm 2020 ;
Căn cứ Thông tư số 16/2021 / TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH ; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non phát hành kèm Thông tư số 09/2020 / TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 ;
Căn cứ Công văn số 1444 / BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác làm việc tuyển sinh trình độ ĐH ; tuyển sinh trình độ cao đằng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non ;
Căn cứ Công văn số 818 / HD-ĐHQGHN ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hà Nội về việc hướng dẫn công tác làm việc tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 ở Đại học Quốc gia TP. Hà Nội ;

ngành đào tạo
Căn cứ Công văn số 468 / ĐHNN-ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2021 ;
Căn cứ Thông báo số 1007 / TB-ĐHNN ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào tuyển sinh ĐH chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021 ;
Căn cứ Quyết định số 2668 / QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác lập ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào so với nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trình độ ĐH và ngành Giáo dục đào tạo Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 ;
Căn cứ Biên bản họp ngày 15/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2021 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN ;
Căn cứ nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của quản trị Hội đồng tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành ;
Theo ý kiến đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021, cụ thể như sau:

STT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
1 . Sư phạm tiếng Anh 7140231 38.45
2 . Sư phạm tiếng Trung 7140234 38.32
3 . Sư phạm tiếng Nhật 7140236 37.33
4 . Sư phạm tiếng Nước Hàn 7140237 37.70
5 . Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC 7220201 36.90
6 . Ngôn ngữ Nga 7220202 35.19
7 . Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC 7220203 35.77
8 . Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC 7220204 37.13
9 . Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC 7220205 35.92
10 . Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC 7220209 36.53
11 . Ngôn ngữ Nước Hàn CTĐT CLC 7220210 36.83
12 . Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 34.00
13 . Kinh tế – Tài chính 7903124QT 26.00

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổng hợp thí sinh dùng để xét tuyển ( điểm môn Ngoại ngữ tính thông số 2 ) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người tiêu dùng ( nếu có ). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa những tổng hợp .
Đối với những ngành giảng dạy chất lượng cao, điểm bài thi môn Ngoại ngữ phải đạt từ 4.0 điểm trở lên .

Trường hợp các thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét trúng tuyển cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng (TT NV) cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Điều 2. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Chính trị & Công tác Học sinh sinh viên, Trưởng các Khoa đào tạo và Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

PHỤ LỤC. BẢNG ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

( Ban hành kèm Quyết định số 1383 / QĐ-ĐHNN ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN )

STT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ
1 . Sư phạm tiếng Anh 7140231 38.45 TT NV = 1
2 . Sư phạm tiếng Trung 7140234 38.32 TT NV = 1
3 . Sư phạm tiếng Nhật 7140236 37.33 TT NV ≤ 3
4 . Sư phạm tiếng Nước Hàn 7140237 37.70 TT NV ≤ 2
5 . Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC 7220201 36.90 TT NV ≤ 3
6 . Ngôn ngữ Nga 7220202 35.19 TT NV ≤ 2
7 . Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC 7220203 35.77 TT NV ≤ 9
8 . Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC 7220204 37.13 TT NV = 1
9 . Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC 7220205 35.92 TT NV ≤ 5
10 . Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC 7220209 36.53 TT NV ≤ 3
11 . Ngôn ngữ Nước Hàn CTĐT CLC 7220210 36.83 TT NV ≤ 4
12 . Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 34.00 TT NV ≤ 1
13 . Kinh tế – Tài chính 7903124QT 26.00

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Việt Nam học (Mã XT: 7310630)

Lưu ý:

  • Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
  • Đối với các ngành đào tạo chất lượng cao, điểm bài thi môn Ngoại ngữ phải đạt từ 4.0 điểm trở lên.

“Nguồn: kenhtuyensinh”

xem thêm: ngành đào tạo điểm chuẩn 2022

Tin liên quan

Ngành ngôn ngữ nào ngày càng thu hút người học?

khoinn

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp Đại học Ngoại thương

khoinn

Dự báo điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc năm nay? review2edu

khoinn

Leave a Comment