Khối ngành Ngoại ngữ

Các trường có ngành Đông phương học trong tương lai?