Khối ngành Ngoại ngữ

Học ngành Ngôn ngữ Anh có dễ xin việc không?