Khối ngành Ngoại ngữ

Học phí Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) năm 2022 – 2023 là bao nhiêu