Khối ngành Ngoại ngữ

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Học trường nào? Ra trường làm gì?